26 czerwca 1922

Polityka

W martwym punkcie

Wiedeń, 5 czerwca.

Wczoraj odbyła się w Wiedniu u prezydenta Izby Sylwestra konferencya mężów zaufania stronnictw, w sprawie ugody czesko-niemieckiej Przebieg tej konferencyi wykazał, że ani Czesi, ani Niemcy nie myślą ustępować od dawnych żądań, jakkolwiek obie strony godzą się na odbycie dnia 15 bm. w Pradze konferencyi formalnej w sprawie ugody.

Bezład w Albanii

 

Gdy w pałacu książęcym w Durazzo usłyszano pierwsze wystrzały powstańców, księstwo Wied przestraszyli się cokolwiek i dość pospiesznie schronili się na pokład austryackiego statku wojennego. Ucieczka ta wywarła w nowomianowanej stolicy złe wrażenie. By je naprawić, książę Wied zdecydował się nazajutrz powrócić do pałacu pod ochroną austryackich i włoskich marynarzy.

Z Grybowa. Wybory do Rady miasta

Onegdaj odbyły się przy bardzo licznym udziale uprawnionych do głosowania wybory do Rady miejskiej. Od 3 miesięcy tak zwana u nas „pół inteligencya" rozwinęła szaloną, w środkach nie przebierającą, agitacyę (za S głosy płacono 3000 koron), aby rozbić mieszczan i wprowadzić do Rady m. swoich ludzi.

Nowe pogwałcenie ustawy przez rząd austryacki

Rząd załatwi budżet na podstawie par. 14.

Wiedeń, 4 czerwca.

Rząd wniósł wczoraj do prezydyum parlamentu projekt budżetu na rok 1914-15, który wobec niefunkcyonowania pralamentu załatwiony będzie na podstawie paragrafu 14-go!

Finanse gminne

Interesująca w wysokim stopniu nasze gminy sprawa zreformowania obecnego systemu podatków gminnych, rozważana i opracowywana od dłuższego już czasu w Biurze Pracy Społecznej, była znów w zeszłym tygodniu przedmiotem narad w tej instytucji na posiedzeniu, któremu przewodniczył prezes sekcji społeczno-ekonomicznej Tow. Pop. Pracy Społecznej p. Władysław Grabski.