28 czerwca 1922

Polityka

Kielanowice burzą obecny układ stronnictw w kraju!

Przewidywania nasze, iż krawawe rozruchy w Kielanowicach stanowią doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju, a zwłaszcza stosunku poszczególnych partyi politycznych w kraju – spełniły się w zupełności.

Kielanowice wywołały najpierw silny oddźwięk w całej Prasie Polskiej, w łonie zaś stronnictwa zamieszanie i... zmianę poniekąd w pewnym kierunku — oryentecyi politycznej odnośnie do wewnętrznych spraw naszego kraju.

Rada m. Podgórza,

która wczoraj odbyła swe posiedzenie uchwaliła między innemi subwencyę na pomnik T. Kościuszki w kwocie 200 koron, na kolonie wakacyjne 100 K. Prócz tego zatwierdziła Rada wniosek magistratu co do bezpłatnego odstąpienia miejsca pod budowę domu robotniczego przy zbiegu ulic Smołki i Kalwaryjskiej. Wniosek mag. odnośnie co do gnatów pod dom rękodzielniczy został z powodu opozycyjnego stanowiska cechmistrza p. Grządziela odesłany do komisyi gospodarskiej. Po załatwieniu jeszcze kilku drobniejszych spraw posiedzenie zamknięto.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 27-05-1914

Znieważenie i pobicie posła węgierskiego w Bukareszcie

(Do ilustracji tytułowej).

Wikary biskupstwa węgierskiego na grzech, poseł do Sejmu węgierskiego Maugra, który w ostatnich czasach przystąpił do stronnictwa rządowego – jak donosiliśmy już- bawił przed kilku dniami w stolicy Rumunii, Bukareszcie, gdzie miał wziąć udział w posiedzeniu Akademii umiejętności.

Samorząd Królestwa polskiego na przełomie

Petersburg, (WAT) Wczoraj odbyły się narady wszystkich stronnictw Rady państwa wsprawie stanowiska, jakie mają zająć na dzisiejszem posiedzeniu Rady państwa, na którem ma być omawiana sprawą samorządu miejskiego dla Król. Pol. Nacyonaliści postanowili nie godzić się na żadne ustępstwa w sprawie językowej. Centrum oświadczyło się za poparciem projektu o redakcyi dumskiej, a t. zw. grupa Neudhardta nie zajęła zdecydowanego stanowiska. Prezydent min. Goremykin usilnie obstaje przy dumskiej redakcyi projektu.

 

Ilustrowany kuryer codzienny, 26-05-1914

Podatek na korzyść miasta

Według dokonanych obecnie obliczeń różne podatki na korzyść miasta, jako to: podatek szpitalny, za pasporty itd. przyniosły w r. 1912 i 1913 dochodu 2,544,864 rb.

 

Nowa gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego, 23-05-1914