23 czerwca 1921

Hrabia czy nie hrabia?

Niemal codziennie nadarza się w plamach polskich i obcych sposobność do przeczytania jakiejś wiadomości urzędowej lub prywatnej, która donosi, że sekretarz w polskiem ministerstwie spr. zewnętrznych Wojciech hr. Rostworowski, wyjechał, przyjechał, przemawiał, rozmawiał itd.
Jak stwierdzamy na podstawie tzw. „Błękitnego herbarza" w wydaniu hr. Dunina Borkowskiego, objemującego wykaz wszystkich wyższych rodów w Polsce, nie istnieje ród hrabiów Rostworowskich. Czy właściwe jest przeto używanie niewłaściwego tytułu?


W podobny sposób kompromitowała się publicystyka warszawska przez szeregi lat przypisując obecnemu regentowi Ostrowskiemu, tytuł hrabiowski. Tej manii położył kres dopiero dekret nominacyjny na regenta, wtedy stwierdziła bowiem odnośna władza pruska stan istotny i odnośny dekret wystosowano już jak należało na poczciwe imię szlacheckie, bez farfarońskiego dodatku źle powiadomionego lub usłużnego reportera.
Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.