16 czerwca 1921

Emancypacya kobieca w XVII. wieku.

Reprezentantki praw kobiecych mylą się, sądząc, że dopiero wiek XIX. emancypacya kobiet się zajmował. Już przed 250 laty znano w Polsce ruch kobiecy. W bibliotece uniwersytetu krakowskiego znajduje się oryginalny dokument z wieku XVII. p. 1.: "Artykuły dziewic", w których panie i panny wysokiemu sejmowi, przez króla Władysława IV. zwołanemu, swoje życzenia składają. Pismo pwyższe zawiera 25 żądań, z których każde jest w wysokim stopniu interesujące. I tak artykuł I-szy brzmi:

 

Zważywszy, iż ogólnym stało się zwyczajem, iż panowie kawalerowie na swoje konkury za wiele potrzebują czasu, a nam z ostatecznym ślubem za długo dają czekać, przedstawicielki na,sze powinny się starać o to, aby termin konkurów skrócić i dzień ślubu najpóźniej na miesiąc czerwiec każdego roku oznaczyć.

 

Artykuł II. Dla kawalerów, którzy w zapusty o pannę się starają, a do czerwca jeszcze się z nią nie ożenią, ustanawia się karę pieniężną w wysokości 1000 złotych polskich płatnych do kasy dla osierociałych dziewcząt polskich.

 

Artykuł III. żąda zakazu i karania ślu- bów dla pieniędzy i domaga się prawa wolnego wyboru męża. Żadnemu ojcu nie wolno zmuszać córki do małżeństwa bez miłości.

 

Artykuł IV. Ze względu na to, że wielu panów kawalerów życie familijne zaniedbuje i stajrymi zostaje kawalerami, jest koniecznością wyznaczyć w każdym obwodzie przynajmniej cztery razy do roku pewne terminy w oznaczonem miejscu do wspólnego zebrania panien i kawalerów, aby się podług skłonności serca wzajemnie poznać mogli. Który z kawalerów bez powodu się nie stawi, jako człowiek niehonorowy będzie uważany.

 

Artykuł X. Ponieważ wdowy pomimo utraty jednego, lub kilku mężów, starają się zwabiać pieszczochów materyalnych, życzymy sobie, ażeby wdowom po skończonym 40 roku życia, pod utratą honoru zakazano zawierać małżeństwa i zwłaszcza z tego powodu, że takie wdowy z różańcem w ręku i przy kołowrotku dni swych końca oczekiwać powinny.

 

Artykuł XIII. ujmuje się za "brzydkiemi", żądając zwolnienia od cła Wszelkich przyborów kosmetycznych, gdyż nie każda panna może się poszczycić olśniewającą pięknością i dlatego mniej pod tym względem od natury uposażonym nie wzbrania się podniesienia wdzięków.

 

Artykuł XIV. prosi o prawo, ażeby każdy młodzieniec najpóźniej w 30. roku do ożenienia był zmuszony.

 

Koroną jednak wszystkich artykułów są artykuły XVIII, i XIX. W artykule XVIII, wzywa się wysoki sejm, aby starał się o to, iżby tylko ludzie z równe mi charakterami się złączyli a więc zły mężczyzna tylko ze złą panną itd. Artykuł XIX. prosi jak najuniżeniej , ażeby do służby wojskowej odtąd tylko takich używano mężczyzn, którzy najmniejszej nie posiadają energii i są od natury upośledzeni, a więc na mężów niezdatni.

 

Czy wysoki sejm wszystkie te życzenia uwzględnił i czy panowie kawalerowie potem się naprawili, o tern historya niestety milczy.

 

Praca: tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany, 27-01-1918

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.