9 sierpnia 1922

Zasiłki wojskowe dla rodzin poległych legionistów

 

„Dzienniku Urzędowym Obwodu Miechowskiego" czytamy:

 1. Członkowie rodzin polskich legionistów, będących poddanymi rosyjskimi, którzy stale przebywają na austryacko-węgierskim lub niemieckim obszarze okupowanym Polski, otrzymują wsparcie w drodze łaski.

2. Członkami rodziny są:

a) żona i ślubni potomkowie legionisty;

b) ślubni przodkowie (rodzice, dziadkowie) rodzeństwo i teściowie;

c) nieślubna matka legionisty i jego dzieci nieślubne;

 

d) rodzice przyrodni legionisty i ślubne dzieci żony z innego małżeństwa;

e) matka i ślubny ojciec nieślubnej matki legionisty.

3. Podania wnosić należy bezpośrednio do właściwej Komendy Obwodowej, albo za pośrednictwem c. i k. posterunku żandarmeryi. Jako dowód istnienia warunków potrzebnych do uzyskania wsparcia wystarcza potwierdzenie wójta i duszpasterza miejsca pobytu, a w braku takiego, potwierdzenie wystawione przez męża zaufania sekcyi wojskowej (Departamentu wojskowego) N. K. N. w Polsce, względnie potwierdzenie komisarzy werbunkowych Legionów Polskich

4. Wsparcie dla członków rodziny, potrzebującej pomocy, składa się:

a) z zasiłku wysokości 80 hal. dziennie,

b) jeżeli odnośny członek rodziny opłaca mieszkanie, z dodatku na pomieszkanie, wynoszącego połową zasiłku, 40 hal. dziennie. Dla dzieci do lat ośmiu wynosi wsparcie połowę po wyższych kwot.

5. Wsparcia wypłacać się będzie od dnia ułożenia przysięgi, o ile jednak wstąpienie do szeregów później nastąpiło od dnia wstąpienia, aż do dnia wystąpienia z Legionów.

Jeżeli legonista, jako inwalida ze służby w Legionach został zwolniony, i nie jest w możności zapewnić członkom swojej rodziny dostatecznego utrzymania, wypłacać się będzie zasiłek narazie nadal przez cały czas, podczas którego potrzebować będzie wsparcia. Jeżeli legionista polegnie w bitwie lub po niej zaginie, albo jeżeli z powodu doznanego uszkodzenia w czynnej służbie wojskowej, albo wskutek choroby, wywołanej przez służbę, umrze, wypłacać się będzie wsparcie pozostałym członkom rodziny narazie dalej przez czas, w którym tego wsparcia potrzebować będą.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 9-02-1916

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.