20 maja 1922

Generał-gubernatorstwo warszawskie a Legiony

Gen.-gubernator warszawski Beseler wydał, jako komendant polskiej siły zbrojne j, rozkaz, normujący przenoszenie się austryackieh poddanych z Legionów do c. i k. armii. Od pewnego czasu powtarzały się w Legionach wypadki, iż austryaccy poddani prosili o przeniesienie do c. i k. armii i — w myśl dotąd obowiązujących przepisów — odstawiani byli do odpowiednich c. i k. komend uzupełniających w Galicyi.

            Obecnie gen. Beseler rozkazał, iż ci austryaccy poddani, służący w Legionach, którzy chcą przenieść się do c. i k. armii — mogę to uskutecznić w przeciąga najbliższych 4 tygodni. Po upływie tego czasu przenoszenie się z Legionów do c. i k. armii będzie niemożliwe, a wszystkie ewentualne prośby w tym kierunku będą odrzucane.

            Rozporządzenie to uważane jest częściowo za dowód, iż

wycofanie ogółu austryackich poddanych z Legionów nie nastąpi, jak Wam o tem już donosiłem.

            W polskich kołach politycznych obiecują sobie dużo po fakcie, iż b. szef sztabu I brygady Legionów, b. podpułk. Sosnkowski, został informatorem generał-gubematorstwa warszawskiego w sprawie Legionów. Oczekują powszechnie, iż należy teraz spodziewać się polepszenia zapatrywań generał-gubernatorstwa na sprawę legionową i zmiany polityki w tym kierunku. P. Sosnkowski umiał sobie — jak twierdzą poinformowani — pozyskać zaufanie władz niemieckich.

            Z Warszawy donoszą do „Wied. Kuryera Pol.“, że Legiony mają być w niedalekiej przyszłości wysłane na front wschodni i użyte tam na razie jako rezerwa.

            Wiadomość tę podajemy na odpowiedzialność źródła, z które go ją cytujemy.

Ilustrowany Kurjer Codzienny, 1 lipca 1917

Aby dodać komentarz prosimy o zalogowanie się.